Samen naar een werkzaamheidsgraad van 80% in België

Ontdek hier meer over de ambitie om de werkzaamheidsgraad in België op te krikken naar 80%

 

five

Het begrip werkzaamheidsgraad

In de context van de arbeidsmarkt verwijst de term werkzaamheidsgraad naar het percentage van de beroepsbevolking dat daadwerkelijk aan het werk is. Het verwijst naar het aandeel van werkende mensen, zowel voltijds als deeltijds, binnen het totaal van de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Het is een belangrijke maatstaf die wordt gebruikt om de arbeidsmarktsituatie en de mate van werkgelegenheid in een bepaalde regio of land te beoordelen. Een hoge werkzaamheidsgraad geeft aan dat een groot deel van de beroepsbevolking werk heeft gevonden, wat kan wijzen op een gezonde en bloeiende arbeidsmarkt. Een lage werkzaamheidsgraad betekent dan weer dat veel mensen moeite hebben om werk te vinden, wat kan wijzen op werkloosheid of onderbenutting van arbeidskrachten. 

55+ by CharlotteLauwersPhotography6

Tewerkstelling in België

In 2022 bereikten de Europese landen gezamenlijk een gemiddelde werkzaamheidsgraad van 74.6% in de leeftijdscategorie 20-64 jaar. Duitsland en Nederland behaalden respectievelijk een percentage van 80,7% en 82,9%. Echter, in België was slechts 71,9% van de Belgen in dezelfde leeftijdsgroep aan het werk. Het is wel belangrijk om op te merken dat er aanzienlijke regionale verschillen zijn in ons land. In 2022 behaalde het Vlaams Gewest een werkzaamheidsgraad van 76.7%, terwijl het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest respectievelijk 65,7% en 65,2% bereikten. Om als land concurrentieel te blijven, is het nodig om maatregelen te treffen om de algemene werkzaamheidsgraad te verhogen.

Maatregelen om de werkzaamheidsgraad te verhogen

De Belgische federale regering heeft de ambitie om de werkzaamheidsgraad tegen 2030 te verhogen naar 80%. Om dit te bereiken, zijn er verschillende maatregelen die moeten worden genomen. Ten eerste is het essentieel om werklozen te ondersteunen bij het vinden van geschikt werk. Echter, de nadruk moet vooral liggen op de activering van de inactieven, die in 2022 bijna 22% van de bevolking in de leeftijdsgroep 20-64 jaar uitmaakten. Dit kan worden bereikt door bijscholing en omscholing aan te bieden, zodat zij vaardigheden ontwikkelen voor de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast dienen programma’s te worden opgezet om langdurig zieken en arbeidsongeschikten te ondersteunen bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Bovendien kan het bevorderen van deeltijds werk, met een focus op flexibel werkbaar werk, de werkzaamheidsgraad in België verhogen. Ten slotte kan een verlaging van de belasting op arbeid werken financieel aantrekkelijker maken waardoor het loont om te werken. Indien het verschil tussen een uitkering en een loon groot genoeg is, worden mensen daadwerkelijk gestimuleerd om te werken.

55+ by CharlotteLauwersPhotography63 (1)

55-plussers

In het algemeen kan gesteld worden dat de stijgende werkzaamheidsgraad in België voor een groot deel te danken is aan de toenemende tewerkstelling van onze oudere bevolking. Een reden hiervoor kan gevonden worden in de verhoging van de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 66 jaar vanaf 2025, en naar 67 jaar vanaf 2030. Echter, de werkzaamheidsgraad bij 55-plussers is in België nog steeds relatief laag in vergelijking met andere Europese landen. Zo bedroeg onze werkzaamheidsgraad in 2022 slechts 73% in de leeftijdscategorie 55-59, terwijl Duitsland en Nederland respectievelijk 80,7% en 82,9% behaalden. In de leeftijdscategorie 60-64 jaar zien we in België dan weer een werkzaamheidsgraad van 39%, terwijl Duitsland en Nederland respectievelijk 63,2 % en 64,6% bereikten. Indien we de algemene werkzaamheidsgraad willen opkrikken in België, moeten we de activatie van 55-plussers als prioritair behandelen. Dan dienen we ze te begeleiden bij het vinden van passende werkbetrekkingen, en behoren bedrijven te ontdekken hoe ervaring op talloze manieren waarde kan creëren. Want ervaring werkt!

Ben jij als 55-plusser op zoek naar een passende werkbetrekking of wil jij als bedrijf ontdekken hoe ervaring waarde kan creëren op jouw werkvloer? 

Contacteer ons dan via:
gent@fiftyfiveplus.be
+32 (0)93958940